ความเห็นส่วนตัว ของผมที่ทำเว็ปไซด์นี้

เป็นเนื้อหา สัจธรรมของทุกๆศาสนามาอยู่ที่เดียวกัน โดยไม่แบ่งแยกว่า จะต้องเป็นแค่ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ทั้งนี้ผมทำขึ้นเพื่อให้เกียติแก่ พระอาจารย์ป.วิสุทธิปัญญา.ที่ผมเคารพรักและนับถือท่านมากๆเป็นพิเศษ ที่เขียนบทความ ที่นำความรู้ทั้งหลายมากล่าวไว้ในหนังสือ ในเพชบุ๊ก จึงทำให้ผมเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในหลักคำสอนของศาสดาแต่ละพระองค์เพิ่มเติมขึ้นได้เป็นอย่างดี เลยเป็นที่มาของการจัดทำ เว็ปนี้ขึ้นมา เจตนาของผมก็อยากจะให้คนที่ยังไม่เข้าใจได้เข้าใจยิ่งขึ้นไปอีก ความรู้ที่ได้มานี้ ล้วนมาเติมเต็มในสิ่งที่ขาด และใด้รู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ และรู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้ให้ได้รู้อีกด้วย

โปรดอ่านด้วยจิตใจที่สงบ เพื่อไม่เป็นการก้าวล่วงต่อพระอาจารย์ ป.วิสุทธิปัญญา ด้วยความเคารพครับ.

ขอออกตัวก่อนครับว่า รูปแบบทั้งหมดที่ผมนำมาลงทั้งหมดนี้ ผมเป็นคนจัดทำขึ้นมาเองทั้งสิ้น หากแต่มีบทความที่คัดลอกมาลงเป็นเพียงบทความที่ชื่นชอบเป็นพิเศษเท่านั้น หากแม้มีส่วนส่วนใดที่ทำให้ท่านทั้งหลายที่เข้่ามาอ่านนั้น มีอคติ ต่อข่าวสารชิ้นนี้
ผม สมกิจ รวยเต็มหัตถ์ ขอน้อมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ไม่เกี่ยวข้องอันใด กับพระอาจารย์ป.วิสุทธิปัญญาผู้ที่ให้ความรู้แต่ใดๆทั้งสิ้น..ผมหวังเพียงแค่เมื่อคนที่เข้ามาอ่านแล้ว จะเกิดสติทางปัญญาจะทำให้คุณเข้าใจคำสอนของพระศาสดาทุกๆพระองค์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้น ทั้งมีความรักและความเห็นใจเพื่อนมนุษย์ และรักโลกของเรามากขึ้น.ผมไม่มีเจตนอื่นใดๆแอบแฝงทั้งสิ้น มีแต่ความปราถนาดีที่จะเห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมองเห็นหนทางสู่การหลุดพ้นได้ดีและง่ายยิ่งขึ้นในภพชาตินี้.. ขอความรักและสันติสุขจงมีแก่คุณทุกคน
...Amen.

ไม่มีบทความ แสดงบทความทั้งหมด
ไม่มีบทความ แสดงบทความทั้งหมด